Café To GoQuán ven đường

Chúc mừng các Tân Chức Dòng Tiểu Đệ Gioan Tẩy Giả (Đài Loan)

Ảnh Mic Đạt

Ngày 5.12.2017, Cha Thành (Lạc Quang), nguyên Giám Tỉnh Dòng Tiểu Đệ Gioan Tẩy Giả Taiwan, đã mời anh em Ccs Vĩnh Long tại Sài Gòn tham dự lễ phong chức của Dòng tại Việt Nam. Anh Mic Đạt và Phaolô Sơn đã đại diện anh em đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui với Dòng. Lễ phong chức cho 4 Phó Tế và 5 Linh Mục do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự.

Vài hình ảnh do anh Mic Đạt chụp trong buổi lễ:

 

Bài liên quan

Back to top button