Thánh lễ trực tuyến – Thứ Hai tuần 2 Phục sinh vào lúc 5g30 sáng ngày 20.4.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh
Cử hành lúc 5g30 sáng Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.