Lễ Thánh Phanxi cô Assisi Năm Đầu Tiên sau khi đặt tượng. 04.10.2023

Back to top button