Đức Cha Phêrô thăm Giáo điểm Phú Thành A 23.10.2019