Lm. Phêrô Lê Hồng Đức lần đầu thăm Giáo điểm Cả Nổ