Lớp Vincent Liêm 66 TCV. Á Thánh Quý Cái Răng họp lớp tại An Long 2018