Bánh mì sáng | 02.06.2019

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Phúc Âm hôm nay
(Bạch Thảo đọc)

Nghe và Download bài Phúc Âm MP3 tại đây

Tin Mừng   Lc 24, 46-53
“Ðang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông mà lên trời”..
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.