Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp ca

qn16c_loi-dan

ĐÁP CA

Download File PDFFile MP3

qn16c_tv14-1 qn16c_tv14-2

maryatchristsfeet

ALLELUIA

Download File PDFFile MP3

qn16c_alleluia

Nhóm Thánh Vịnh NaUy