Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 5 Mùa Chay B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật 5 B Mùa Chay, TV50.

Hôm nay phụng vụ đưa ta về ở với Đức Kitô vào GIỜ mà Ngài được tôn vinh. Đây là giờ Thiên Chúa ký kết Giao Ước Mới và Người không còn nhớ tội lỗi của ta nữa (Jer.31:31). Trong Giờ này Đức Kitô, “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Ngài thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Ngài.” (II Cr 5, 21). Trong Giờ này Đức Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ xưng thú tội lỗi của tất cả nhân loại và cầu xin Chúa Cha thương xót ban ơn tha thứ, đổi mới và canh tân tâm hồn những kẻ tin vào Ngài (xem TV dẫn giải GKPV). “Dầu là con Thiên Chúa, Ngài đã học vâng phục do những đau khổ Ngài chịu và khi hoàn tất, Ngài đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai tùng phục Ngài” (Dt.5:8-9). Dấu chỉ sự tùng phục Ngài là ăn năn sám hối và canh tân đời sống. Thánh Vịnh 50 là bài ca chỗi dậy của những tâm hồn sám hối và là kinh nguyện thường xuyên cho mọi thành phần Giáo Hội.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

GRADUALE

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button