Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 01.10.2020 | Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même.

Tin Mừng   Mt 18,1-5
Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng vào được Nước Trời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” Đó là lời Chúa.

https://www.notrehistoireavecmarie.com/asset/upload/esc/esc69/img-passe-III.jpg

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button