Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 02.08.2022 | T. Eusêbiô Vercellêsi và T. Phêrô Julianô Eymard

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc 1 MP3 tại đây

Bài đọc 1:  Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22
Vì tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế. Ta sẽ đổi số phận của lều trại Giacóp.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời Ta phán với ngươi. Phải, Đức Chúa phán thế này: Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được. Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi; ung nhọt thì còn có thuốc chữa, chứ ngươi thì vô phương điều trị. Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh; Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị, chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng. Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa! Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế. Đức Chúa phán như sau: Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp, và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương. Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa. Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm. Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục. Con cái nó sẽ lại được như xưa, và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta. Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó. Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân, và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra. Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với Ta –sấm ngôn của Đức Chúa– vì ai là kẻ cả gan dám đến gần Ta? Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi. Ðó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng:  Mt 14, 22-36
Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!” và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. Ðó là lời Chúa. 

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/1Di1hR1NU6aohXqlQPm5Hj/8f38c3f23d0e2730f8c986b6507e5c5a/FR-Evangile-Illustre-2016-08-02.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » (Mt 14, 22-36)

Bài liên quan

Back to top button