Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 24.11.2022 | Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc) 

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc 1 MP3 tại đây

Bài đọc 1:  2 Mcb 7,1.20-23.27b-29
Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.

Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.
Hồi ấy có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các con: “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”…  Bà còn nói với con út: “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.” Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài đọc 2 MP3 tại đây

Bài đọc 2:   Rm 8,31b-39
Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng   Lc 9,23-26
Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” Đó là lời Chúa.

“Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » (Lc 21, 20-28)

ANNUAIRE DES 117 MARTYRS DU VIETNAM

(Trích từ https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/)
(N., Nom, Qualification, Martyr) selon la date du martyre

1 Andrea DUNG-LAC, Prêtre 21-12-1839
2 Domenico HENARES, Evêque O.P. 25-06-1838
3 Clemente Ignazio DELGADO CEBRIAN, Evêque O.P. 12-07-1838
4 Pietro Rosa Ursula BORIE, Evêque M.E.P. 24-11-1838
5 Giuseppe Maria DIAZ SANJURJO, Evêque O.P. 20-07-1857
6 Melchior GARCIA SAMPEDRO SUAREZ, Evêque O.P. 28-07-1858
7 Girolamo HERMOSILLA, Evêque O.P. O1-11-1861
8 Valentino BERRIO OCHOA, Evêque O.P. 01-11-1861
9 Stefano Teodoro CUENOT, Evêque M.E.P. 14-11-1861
10 Francesco GIL DE FEDERICH, Prêtre O.P. 22-O1-1745
11 Matteo ALONso LECINIANA, Prêtre O.P. 22-O1-1745
12 Giacinto CASTANEDA, Prêtre O.P. 07-11-1773
13 Vincenzo LE OUANG LIEM, Prêtre O.P. 07-11-1773
14 Emanuele NGUYEN VAN TRIEU, Prêtre 17-09-1798
15 Giovanni DAT, Prêtre 28-10-1798
16 Pietro LE TuY, Prêtre 11-10-1833
17 Francesco Isidoro GAGELIN, Prêtre M.E.P. 17-10-1833
18 Giuseppe MARCHAND, Prêtre M.E.P. 30-11-1835
19 Giovanni Carlo CORNAY, Prêtre M.E.P. 20-09-1837
20 Vincenzo Do YEN, Prêtre O.P. 30-06-1838
21 Pietro NGUYEN BA TUAN, Prêtre 15-07-1838
22 Giuseppe FERNANDEZ, Prêtre O.P. 24-07-1838
23 Bernardo VU VAN DUE, Prêtre 01-08-1838
24 Domenico NGUYEN VAN HANH (DIEU), Prêtre O.P. 01-08-1838
25 Giacomo Do MAI NAM, Prêtre 12-08-1838
26 Giuseppe DANG DINH (NIEN) VIEN, Prêtre 21-08-1838
27 Pietro NGUYEN VAN Tu, Prêtre O.P. 05-09-1838
28 Francesco JACCARD, Prêtre M.E.P. 21-09-1838
29 Vincenzo NGUYEN THE DIEM, Prêtre 24-11-1838
30 Pietro Vo BANG KHOA, Prêtre 24-11-1838
31 Domenico Tuoc, Prêtre O.P. 02-04-1839
32 Tommaso DINH VIET Du, Prêtre O.P. 26-11-1839
33 Domenico NGUYEN VAN (DOAN) XUYEN, Prêtre O.P. 26-11-1839
34 Pietro PHAM VAN TIZI, Prêtre 21-12-1839
35 Paolo PHAN KHAc KHOAN, Prêtre 28-04-1840
36 Giuseppe Do QUANG HIEN, Prêtre O.P. 09-05-1840
37 Luca Vu BA LOAN, Prêtre 05-06-1840
38 Domenico TRACH (DOAI), Prêtre O.P. 18-09-1840
39 Paolo NGUYEN NGAN, Prêtre 08-11-1840
40 Giuseppe NGUYEN DINH NGHI, Prêtre 08-11-1840
41 Martino TA Duc THINH, Prêtre 08-11-1840
42 Pietro KHANH, Prêtre 12-07-1842
43 Agostino SCHOEFFLER, Prêtre M.E.P. 01-05-1851
44 Giovanni Luigi BONNARD, Prêtre M.E.P. 01-05-1852
45 Filippo PHAN VAN MINH, Prêtre 03-07-1853
46 Lorenzo NGUYEN VAN HUONG, Prêtre 27-04-1856
47 Paolo LE BAo TINH, Prêtre 06-04-1857
48 Domenico MAU, Prêtre O.P. 05-11-1858
49 Paolo LE VAN Loc, Prêtre 13-02-1859
50 Domenico CAM, Prêtre T.O.P. 11-03-1859
51 Pietro DOAN LONG QUY, Prêtre 31-07-1859
52 Pietro Francesco NERON, Prêtre M.E.P. 03-11-1860
53 Tommaso KHUONG, Prêtre T.O.P. 30-01-1861
54 Giovanni Teofano VENARD, Prêtre M.E.P. 02-02-1861
55 Pietro NGUYEN VAN Luu, Prêtre 07-04-1861
56 Giuseppe TUAN, Prêtre O.P. 30-04-1861
57 Giovanni DOAN TRINH HOAN, Prêtre 26-05-1861
58 Pietro ALMATO RIBERA, Prêtre O.P. 01-11-1861
59 Paolo TONG VIET BUONG, Laïc 23-10-1833
60 Andrea TRAN VAN THONG, Laïc 28-11-1835
61 Francesco Saverio CAN, Catéchiste 20-11-1837
62 Francesco Do VAN (HIEN) CHIEU, Catéchiste 25-06-1838
63 Giuseppe NGUYEN DINH UPEN, Catéchiste T.O.P. 03-07-1838
64 Pietro NGUYEN DicH, Laïc 12-08-1838
65 Michele NGUYEN HUY MY, Laïc 12-08-1838
66 Giuseppe HOANG LUONG CANH, Laïc T.O.P. 05-09-1838
67 Tommaso TRAN VAN THIEN, Séminariste 21-09-1838
68 Pietro TRUONG VAN DUONG, Catéchiste 18-12-1838
69 Paolo NGUYEN VAN MY, Catéchiste 18-12-1838
70 Pietro VU VAN TRUAT, Catéchiste 18-12-1838
71 Agostino PHAN VIET Huy, Laïc 13-06-1839
72 Nicola Bui Duc THE, Laïc 13-06-1839
73 Domenico (Nicola) DINH DAT, Laïc 18-07-1839
74 Tommaso NGUYEN VAN DE, Laïc T.O.P. 19-12-1839
75 Francesco Saverio HA THONG MAU, Catéchiste T.O.P. 19-12-1839
76 Agostino NGUYEN VAN MOI, Laïc T.O.P. 19-12-1839
77 Domenico Bui VAN UY, Catéchiste T.O.P. 19-12-1839
78 Stefano NGUYEN VAN VINTI, Laïc T.O.P. 19-12-1839
79 Pietro NGUYEN VAN HIEU, Catéchiste 28-04-1840
80 Giovanni Battista DINH VAN THANH, Catéchiste 28-04-1840
81 Antonio NGUYEN HUU (NAM) QUYNH, Laïc 10-07-1840
82 Pietro NGUYEN KHAC Tu, Catéchiste 10-07-1840
83 Tommaso TOAN, Catéchiste T.O.P. 21-07-1840
84 Giovanni Battista CON, Laïc 08-11-1840
85 Martino THO, Laïc 08-11-1840
86 Simone PHAN DAc HOA, Laïc 12-12-1840
87 Agnese LE THi THANH (DE), Laïc 12-07-1841
88 Matteo LE VAN GAM, Laïc 11-05-1847
89 Giuseppe NGUYEN VAN Luu, Catéchiste 02-05-1854
90 Andrea NGUYEN Kim THONG (NAM THUONG), Catéchiste 15-07-1855
91 Michele Ho DINH HY, Laïc 22-05-1857
92 Pietro DOAN VAN VAN, Catéchiste 25-05-1857
93 Francesco PHAN VAN TRUNG, Laïc 06-10-1858
94 Domenico PHAM THONG (AN) KHAM, Laïc T.O.P. 13-01-1859
95 Luca PHAM THONG (CAI) THIN, Laïc 13-01-1859
96 Giuseppe PHAM THONG (CAI) TA, Laïc 13-01-1859
97 Paolo HANH, Laïc 28-05-1859
98 Emanuele LE VAN PHUNG, Laïc 31-07-1859
99 Giuseppe LE DANG THI, Laïc 24-10-1860
100 Matteo NGUYEN VAN (NGUYEN) PHUONG, Laïc 26-05-1861
101 Giuseppe NGUYEN DUY KHANG, Catéchiste T.O.P. 06-11-1861
102 Giuseppe TUAN, Laïc 07-01-1862
103 Giuseppe TUC, Laïc 01-06-1862
104 Domenico NINH, Laïc 02-06-1862
105 Domenico TORI, Laïc 05-06-1862
106 Lorenzo NGON, Laïc 22-05-1862
107 Paolo (DONG) DUONG, Laïc 03-06-1862
108 Domenico HUYEN, Laïc 05-06-1862
109 Pietro DUNG, Laïc 06-06-1862
110 Vincenzo DUONG, Laïc 06-06-1862
111 Pietro THUAN, Laïc 06-06-1862
112 Domenico MAO, Laïc 16-06-1862
113 Domenico NGUYEN, Laïc 16-06-1862
114 Domenico NHI, Laïc 16-06-1862
115 Andrea TUONG, Laïc 16-06-1862
116 Vincenzo TUONG, Laïc 16-06-1862
117 Pietro DA, Laïc 17-06-1862

Bài liên quan

Back to top button