Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 01.01.2022 | Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

https://www.saintpats.org/parish/wp-content/uploads/2015/01/solemnity-of-the-Blessed-Virgin-Mary-Mother-of-God-slider.jpg

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc 1 MP3 tại đây.

Bài đọc 1:  Ds 6,22-27
Chúng kêu cầu danh Ta trên con cái Ít-ra-en. Ta sẽ chúc lành cho chúng.

Lời Chúa trong sách Dân số.
Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này: ‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh em!’ Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.” Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Đọc 2 MP3 tại đây.
(Bạch Thảo đọc)

Bài đọc 2:   Gl 4,4-7
Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát.
Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng:  Lc 2,16-21
Các người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa,vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/6nVvkfBJ7rDJtiWQr8gTRY/8e073ed7bca677b0dfa285cf15055ee4/FR-Evangile-Illustre_____-2015-01-01v1.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. (Lc 2, 16-21)

Bài liên quan

Back to top button