Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 15.09.2021 | Đức Mẹ sầu bi

Các Bài đọc hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây. 

Bài đọc:  Dt 5,7-9
Đức Kitô đã học biết thế nào là vâng phục, và trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu.

Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục…

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do-Thái.
Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng   Ga 19,25-27
Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có thân mẫu Người.

Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. 

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/7kvohSnbtF0HqmlOiBJh7q/53bade12a52d5ea83369ec796ce70ec0/FR-Evangile-Illustre-2018-09-15-web.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
«Femme, voici ton fils» (Jn 19, 25-27)
Đức Mẹ sầu bi

Bài liên quan

Back to top button