Bánh mì sáng | 19.11.2021

Các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây.

Bài đọc:  1 Mcb 4,36-37.52-59
Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ, và hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu.

“Này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến Nơi Thánh.”

Lời Chúa trong sách Macabê quyển thứ nhất.
Bấy giờ, ông Giu-đa và các anh em nói: “Này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến Nơi Thánh.” Tất cả đoàn quân tập hợp lại và lên núi Xi-on. Ngày hai mươi lăm tháng chín –tức là tháng Kít-lêu- năm một trăm bốn mươi tám, họ dậy sớm và theo như Lưật truyền, họ dâng lễ tế trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu họ vừa mới xây. Họ đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ giữa tiếng đàn tiếng hát, tiếng hạc cầm và tiếng não bạt, vào đúng lúc đúng ngày trước đây dân ngoại đã làm cho ra ô uế. Toàn dân sấp mặt xuống thờ lạy và chúc tụng Trời, Đấng đã giúp họ thành công. Họ cử hành lễ cung hiến bàn thờ trong tám ngày liên tục, hoan hỷ dâng lễ toàn thiêu, hy lễ hiệp thông và tạ ơn. Họ lấy các triều thiên bằng vàng và những tấm biển mà trang trí mặt tiền Đền Thờ, đồng thời cũng sửa sang các lối ra vào, các phòng ốc và làm lại các cửa phòng. Dân chúng vui mừng khôn kể xiết và quên hẳn nỗi nhục nhằn dân ngoại đã gây ra. Ông Giu-đa cùng với anh em và toàn thể đại hội Ít-ra-en quyết định là hằng năm, trong thời gian tám ngày từ hai mươi lăm tháng Kít-lêu, phải cử hành lễ Cung Hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Lc 19,45-48
Các người đã biến Nhà Thiên Chúa thành sào huyệt của bọn cướp.

“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người. Đó là lời Chúa. 

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/6WUraIcijsruhmOIfPhCs2/0a480b0a679dfdcaf0789afab8d5844c/FR-Evangile-Illustre-2015-11-20-2019-11-22.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. (Lc 19, 45-48)