Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 19.12.2021 | Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C

Mời nghe các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc 1 MP3 tại đây

Bài đọc 1:  Mk 5,1-4a
Từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh ít-ra-en.

Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mi-kha.
Đức Chúa phán thế này: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến thời người sản phụ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Ít-ra-en. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính nguời sẽ đem lại hoà bình.” Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Đọc 2 MP3 tại đây

Bài đọc 2:  Dt 10,5-10
Này con đây, con đến để thực thi ý Chúa.
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do-thái.
Thưa anh em, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng:  Lc 1,39-45
Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?

Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/6WtGfBAOTZ8FR9tnAVzeV4/8b09214916048dcd09f267e8b31196d2/FR-Evangile-Illustre-2016-12-21.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. (Lc 1, 39-45)

 

Bài liên quan

Back to top button