Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 27.01.2022 | Thánh Angêla Mêrici

https://www.catholicnewsagency.com/images/saints/Jan.%2027%20-%20St.%20Angela%20Merici.jpgMời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây.

Bài đọc:   2 Sm 7,18-19.24-29
Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì?

Lời Chúa trong sách Samuen quyển thứ hai.
Sau khi ông Na-than nói với vua Đa-vít, vua vào chầu trước nhan Đức Chúa và thưa: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị này? Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài còn coi đó là quá ít; Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung của con người, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng? … Ngài đã lập Ít-ra-en, dân Ngài, để nó thành dân Ngài mãi mãi; còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của chúng. Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi, và xin hành động như Ngài đã phán. Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ nói : ‘Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Ít-ra-en.’ Nhà của tôi tớ Ngài là Đa-vít sẽ vững bền trước nhan Ngài. Thật vậy, lạy Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng: Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy. Giờ đây, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy. Vậy giờ đây, cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài. Bởi vì, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài đã phán, và nhờ Ngài giáng phúc mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được chúc lành mãi mãi. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Mc 4,21-25
Mang đèn tới để đặt trên đế. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy cho anh em.

Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường?

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe!” Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.” Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/oAOM6eH2q5euxvotuL4oI/ffe2d0059b5b2ed77fa42549600d47c9/FR-Evangile-Illustre_____-2015-01-29v1.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
« Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N’est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? Car rien n’est caché, sinon pour être manifesté ; rien n’a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » (Mc 4, 21-25)

Bài liên quan

Back to top button