Ccs Gioan XXIII Mỹ Tho họp mặt Tân Niên Đinh Dậu

21 22 23 24 25

Lớp 67: Ấu – Hà – Hiền – Hiển – Trung

26Những người đã tu xong của lớp 66: Trung – Dũng – Tạng – Tuyến – Thanh Đoàn

27Lớp 65: Quang – Bình – Hùng – Long Cái Mơn

28Buổi cơm họp mặt tại quán ăn sân vườn Tạ Hiền, Mỹ Tho

29 30 31 32Trung – Cha Sáng – Hải (71) – Hiển – Kỳ Phát (71)

33

Quốc Việt chủ quán Tạ Hiền chúc sức khỏe cha Jos. Yên

34Cha Tôn – Bố Tâm – chủ quán Tạ Hiền – Ấu

35Chị Hương bà xả Quốc Thông (68) – Chị Thủy bà xả QTH – Huyền em QTH – Thanh Đoàn

36Trần Công Trung lớp 67

37 38Lưu niệm họp mặt Tân Niên Đinh Dậu

Zắc Dũng