Café đenQuán ven đường

Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu 2019 năm C

THÁNG SÁU

Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh mục, qua cuộc sống đơn sơ và khiêm tốn,
tích cực dấn thân liên đới với những người nghèo nhất.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

1-6 28 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 18,23-28; Tv 46,2-3.8-9.10; Ga 16,28; Ga 16,23b-28.Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
2 29 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23 (hay Dt 9,24-28; 10,19-23); Mt 28,19a.20b; Lc 24,46-53. (Không cử hành lễ Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo).
3 1-5 Đ Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Carôlô Lwanga, và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 19,1-8; Tv 67,2-3ab.4-5acd.6-7ab; Cl 3,1; Ga 16,29-33.
4 2 Tr Thứ Ba.Cv 20,17-27; Tv 67,10-11.20-21; Ga 14,16; Ga 17,1-11a.
5 3 Đ Thứ Tư. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 20,28-38; Tv 67,29-30.33-35a.35bc-36ab; x. Ga 17,17b.17a; Ga 17,11b-19.
6 4 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Ga 17,21; Ga 17,20-26.
7 5 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Cv 25,13b-21; Tv 102,1-2.11-12.19-20ab; Ga 14,26; Ga 21,15-19.
8 6 Tr Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Tv 10,4.5 và 7; Ga 16,7.13; Ga 21,20-25.Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b, hay Ed 37,1-14, hay Ge 3,1-5); Tv 103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; [ngoài KT]; Ga 7,37-39.
9 7 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; Tv 103,1 và 24.29-30.31 và 34; 1 Cr 12,3b-7.12-13 (hay Rm 8,8-17); [ngoài KT]; Ga 20,19-23 (hay Ga 14,15-16.23b-26). Đọc hay hát Ca tiếp liên. (Không cử hành lễ Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh).
LƯU Ý 24:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô là một cuộc Vượt Qua đích thật (CE 372 và thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

10 8 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Cr 1,1-7; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Mt 5,12a; Mt 5,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 (hay Cv 1,12-14); Tv 86,1-3.5.6-7; [ngoài KT]; Ga 19,25-27).
11 9 Đ Thứ Ba. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. 2 Cr 1,18-22; Tv 118,129.130.131.132.133.135; Mt 5,16; Mt 5,13-16 (hay lễ về thánh tông đồ: Cv 11,21b-26; 13,1-3; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Mt 28,19a.20b; Mt 10,7-13).
12 10 X Thứ Tư. 2 Cr 3,4-11; Tv 98,5.6.7.8.9; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.
13 11 Tr Thứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Cr 3,15—4,1.3-6; Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14; Ga 13,34; Mt 5,20-26.
14 12 X Thứ Sáu. 2 Cr 4,7-15; Tv 115,10-11.15-16.17-18; Pl 2,15d.16a; Mt 5,27-32.
15 13 X Thứ Bảy. 2 Cr 5,14-21; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Tv 118,36a.29b; Mt 5,33-37.
16 14 Tr CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Cn 8,22-31; Tv 8,4-5.6-7.8-9; Rm 5,1-5; x. Kh 1,8; Ga 16,12-15.
17 15 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. 2 Cr 6,1-10; Tv 97,1.2b-3ab.3cd-4; Tv 118,105; Mt 5,38-42.
18 16 X Thứ Ba. 2 Cr 8,1-9; Tv 145,2.5-6ab.6c-7.8-9a; Ga 13,34; Mt 5,43-48.
19 17 X Thứ Tư. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2 Cr 9,6-11; Tv 111,1bc-2.3-4.9; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.
20 18 X Thứ Năm. 2 Cr 11,1-11; Tv 110,1b-2.3-4.7-8; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.
21 19 Tr Thứ Sáu. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 Cr 11,18.21-30; Tv 33,2-3.4-5.6-7; Mt 5,3; Mt 6,19-23.
22 20 X Thứ Bảy. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 Cr 12,1-10; Tv 33,8-9.10-11.12-13; 2 Cr 8,9; Mt 6,24-34.
23 21 Tr CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 14,18-20; Tv 109,1.2.3.4; 1 Cr 11,23-26; Ga 6,51; Lc 9,11b-17.
24 22 Tr Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15; Cv 13,22-26; x. Lc 1,76; Lc 1,57-66.80.
25 23 X Thứ Ba. Thánh vịnh tuần IV. St 13,2.5-18; Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.
26 24 X Thứ Tư. St 15,1-12.17-18; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Ga 15,4a.5b; Mt 7,15-20.
27 25 X Thứ Năm. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 16,1-12.15-16 (hay 16,6b-12.15-16); Tv 105,1b-2.3-4a.4b-5; Ga 14,23; Mt 7,21-29.
28 26 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Ed 34,11-16; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Rm 5,5b-11; Mt 11,29ab (hay Ga 10,14); Lc 15,3-7. (Không cử hành lễ Thánh Irênê, giám mục, tử đạo).
29 27 Đ Thứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19. (Không cử hành lễ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ).
30 28 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1 V 19,16b.19-21; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Gl 5,1.13-18; 1 Sm 3,9; Ga 6,68c; Lc 9,51-62. (Không cử hành lễ Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Của Giáo Đoàn Rôma).

 

Tâm Thành

Bài liên quan

Back to top button