RIP – Anh GB Nguyễn Chí Minh | Cựu Gioan XXIII

RIP

an_crown04-2aTIN BUỒN

Gia đình Gioan XXIII đau buồn báo tin

chiminh

Anh Gioan Baotixita NGUYỄN CHÍ MINH

– Cựu chủng sinh Gioan XXIII lớp 66-67.

– Phó chủ tịch Ngoại vụ Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Hiệp Hòa.

Đã được Chúa gọi về vào lúc 22 giờ 30
ngày 26 tháng 12 năm 2016.

Hưởng thọ 61 tuổi.

Nghi thức Tẩn liệm cử hành vào lúc 16 giờ
ngày 27 tháng 12 năm 2016.

Thánh lễ An táng cử hành tại nhà thờ giáo xứ Hiệp Hòa vào lúc 09 giờ
ngày Thứ Sáu 30 tháng 12 năm 2016.

An táng tại Đất Thánh giáo xứ Hiệp Hòa, Long An.

Tm. Ban Đại diện ccs. Gioan XXIII
Jac. Dương Tiến Dũng