Thánh Lễ Trực Tuyến: Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn – Thứ Tư, 5g30 sáng, ngày 05.08.2020

Thánh Lễ trực tuyến: THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư, ngày 05 tháng 08 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.