Viếng xác anh Phaolô Mai Thành Liên | 27.06.2020

Hình ảnh do anh Út Luôn từ Cái Mơn gởi về

Tràng hoa của CCS Philippe Minh Sài Gòn & Hải Ngoại

Đức Cha Phêrô Hai và các Cha viếng xác anh Phaolô Liên

Anh Út Luôn đại diện anh em Philippe Minh tại Sài Gòn viếng xác

Đức Cha thăm và an ủi thân nhân tang quyến

Chuẩn bị mộ phần trên đất nhà