Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 26 Quanh Năm C

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Phú hộ vận toàn gấm vóc
Ngày ngày yến tiệc thơm bốc cả nhà
Vậy mà con mắt quáng gà.
Không thấy kẻ khó cổng nhà ăn xin.

Ladaro cam phận làm thinh
Thầm mong bánh vụn,  bình minh chiền tàn.
Bạc phận, vô phước, phủ phàng
Chó hoang liếm ghẻ thương chàng ăn xin.
Giàu nghèo, kết thúc, trọng khinh.
Ladaro khốn khồ được rinh lên trời.
Phú hộ tan nát tới bời
Hoả ngục, rên siết, cả đời, lo thân
Vô tâm, ích kỷ, bất nhân
Lửa đỏ, hoả ngục dung thân đời đời.
Ngày ngày vật đổi sao dời
Rộng lòng mở bóp, giúp người khổ đau. Amen
TTT.

18-cn26tn-4x3