Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

Back to top button