12 năm Linh Mục của Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn 11.08.2004 – 11.08.2016.

12 năm Linh Mục của Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn 11.08.2004 – 11.08.2016.

Một số hình ảnh về ngày kỷ niệm 12 năm Linh Mục của Cha Anrê Phạm Ngọc Nhạn 11.08.2004 – 11.08.2016, Cha sở Giáo xứ Thánh Tâm, Đồng Tháp.