12 năm Linh Mục Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Gx. Hòa Bình (ĐT).

12 năm Linh Mục Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Gx. Hòa Bình (ĐT).