Mừng Bổn Mạng Nhà Thờ Thánh Tâm (Đồng Tháp) 23.06.2017

Mừng Bổn Mạng Nhà Thờ Thánh Tâm (Đồng Tháp) 23.06.2017

Bạn có thể xem Video này ở Địa chỉ lưu trữ
https://www.youtube.com/user/nvtieng