Bài Giảng của Đức Cha Phêrô Khảm lễ Ngân Khánh Linh Mục Cha Kỳ Minh và Cha Sáng, Gp. Mỹ Tho.

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ KHẢM LỄ NGÂN KHÁNH LM CHA KỲ MINH VÀ CHA SÁNG

Bài Giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm  trong Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục của Cha Tổng Đại Diện  Phaolô Trần Kỳ Minh và Cha sở Giáo xứ Antôn GB. Nguyễn Văn Sáng tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, Thứ Bảy, ngày 01.10.2016.