Thuyên chuyển Linh mục Đồng Tháp: Cha sở mới Giáo xứ Nhị Mỹ 15.10.2020