Cha sở mới Giáo xứ Tân Quới (Đồng Tháp) 03.07.2017

Cha sở mới Giáo xứ Tân Quới (Đồng Tháp) 03.07.2017

Bạn có thể xem Video này ở Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng