Chúa Nhật thứ 13 Giáo Đường không Thánh Lễ 29.08.2021 (Covid)