Chúa Nhật thứ 20 Giáo Đường không Thánh Lễ 17.10.2021 (Covid)