Đức Cha Phêrô ban bí tích Thêm Sức tại An Long 23.10.2019