Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm thăm Cha Giuse Lê Quan Trung 06.05.2019

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm thăm Cha Giuse Lê Quan Trung 06.05.2019