Gặp gỡ Tâm Lê tại Cù Lao Giêng

Gặp gỡ Tâm Lê tại Cù Lao Giêng

Bạn có thể xem Video này tại Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng