Giáo xứ Kinh Gãy (giáo phận Mỹ Tho) Ngày nay 18.11.2020