Làm phép Tượng Đài Thánh Giá tại Đất Thánh gx. Thánh Tâm (Đồng Tháp)

Làm phép Tượng Đài Thánh Giá tại Đất Thánh gx. Thánh Tâm (Đồng Tháp) 21.11.2016