Lễ Mãn Khóa Giáo Lý Hôn Nhân khóa XII tại An Long 2016

Lễ Mãn Khóa Giáo Lý Hôn Nhân khóa XII tại Gx. An Long 2016