Lễ Thánh Anrê Bổn Mạng Cha sở Giáo xứ Thánh Tâm Anrê Phạm Ngọc Nhạn (ĐT).

Lễ Thánh Anrê Bổn Mạng Cha sở Giáo xứ Thánh Tâm Anrê Phạm Ngọc Nhạn (ĐT).