Linh mục Đồng Tháp tĩnh tâm liên hạt tại Bến Siêu 02.07.2018

Linh mục Đồng Tháp tĩnh tâm liên hạt tại Bến Siêu 02.07.2018