Linh mục hạt Cao Lãnh tĩnh tâm tại An Long 07.12.2020