Lm. Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt nhận nhiệm sở Gx. Vàm Kinh 24.07.2018.

Lm. Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt nhận nhiệm sở Gx. Vàm Kinh 24.07.2018.