Một số hình ảnh vào thời điểm Đầu Mùa Nước Nổi 2019