Tiến hành xây dựng Nhà xứ mới An Long (02)

Tiến hành xây dựng Nhà xứ mới An Long (02)