Tĩnh Tâm Ban Mục Vụ An Long, Cả Nổ, Phú Thành A 2018