Tĩnh Tâm Hội Đồng Mục Vụ Gx. An Long, Cả Nổ, Giáo điểm Phú Thành A 08.07.2020