Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Mỹ Tho 05.06.2017

Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Mỹ Tho
05.06.2017 – 09.06.2017

Bạn có thể xem video này được lưu trữ tại Địa Chỉ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng
Cám ơn các bạn.