Lời nguyện giáo dân Tháng Chín | LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền VL

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

CHÚA NHẬT 03/09/2017
TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Đấng Cứu Thế phải chịu nhiều đau khổ, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Đó là đường lối của Thiên Chúa thật lạ lùng, vượt xa mọi ý nghĩ của loài người. Thế nên, muốn được cứu rỗi, chúng ta cần phải vâng theo ý Chúa như vậy. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, để cứu rỗi loài người, Con Chúa phải chịu chết trên thánh giá. Chúng  con xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con được bền lòng đi theo Chúa Kitô, dám chấp nhận vác thập giá mình hằng ngày, hầu đáng được lên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. “Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải lên Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, dám can đảm góp phần hy sinh vào cuộc thương khó của Chúa, để đáng được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa.
 2. Chúa phán: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho những người thiện chí và các Kitô-hữu, trung thành bước theo chân Chúa Kitô, kiên trì vác thập giá mình hằng ngày, mà được ơn cứu rỗi.
 3. Chúa phán: “Người ta được lời lãi cả thế giới, mà thiệt mất mạng sống mình, thì nào được ích gì”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, dám từ bỏ của cải thế gian, mà chọn sự sống thiên đàng, sự sống của Chúa, mà được hạnh phúc vinh hiển muôn đời.
 4. Chúa phán: “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang mà thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, gia tăng làm việc thiện, thành tâm sống đạo, kết hợp với Chúa Giêsu và thực hành lời Chúa.

CHÚA NHẬT 10/09/2017
TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Mỗi người chúng ta đều được mời gọi nên thánh, nghĩa là: chẳng những không phạm tội, mà còn phải giúp nhau chừa tránh tội. Nếu ta không giúp anh chị em mình tránh tội, không giúp nhau nên thánh, thì ta cũng không thể nên thánh. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng Chí Thánh, Chúa dạy chúng con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời; xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết khiêm tốn nhận lỗi mình, và tế nhị sửa lỗi anh em, hầu cho mọi người đạt tới sự thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, ngươi hãy đi sửa dạy nó”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tế nhị khi giúp nhau sửa chữa những lầm lỗi của anh chị em mình, và khiêm tốn chân thành sám hối khi tự nhận tội lỗi mình.
 2. Chúa phán: “Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn giúp nhau tránh xa dịp tội, giúp nhau sống đạo đức, giúp nhau làm việc lành, việc tông đồ, và giúp nhau tiến triển trên đường nên thánh.
 3. Chúa phán: “Nếu hai người trong các con mà hiệp lời cầu xin điều gì, thì Cha Thầy sẽ ban cho họ”. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, thường xuyên hợp lòng, hợp ý, cùng nhau cầu nguyện chung: cho các thành phần trong gia đình mình được ơn cứu rỗi.
 4. Chúa phán: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn siêng năng đọc kinh chung với nhau trong gia đình, giúp nhau học hiểu và thực hành Lời Chúa.

SUY TÔN THÁNH GIÁ 14/09/2014

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, đã dùng cuộc thương khó trên thánh giá Chúa, mà đem lại vinh quang phục sinh và ơn cứu chuộc cho nhân loại. Chúng ta hãy tôn vinh Thánh Giá Chúa. Và chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa phải chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại, và để bày tỏ tình yêu Chúa. Xin cho chúng con biết vác thập giá mình hằng ngày, mà gieo vãi tình yêu Chúa, cho làm mọi người được hưởng hạnh phước Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết chịu khó hy sinh, biết thông phần những đau khổ của mình với cuộc thương khó của Đấng từ trời xuống, để đáng được ơn cứu chuộc.
 2. Chúa phán: “Như ông Môisen đã giương cao con rắn, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi dân tộc trên thế giới, khi nhìn lên cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Kitô, thì nhận ra tình yêu Chúa, để tin vào Chúa và được cứu rỗi.
 3. Chúa phán: “Ai tin vào Chúa Kitô trên thánh giá, thì được sống muôn đời”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang gặp đau khổ, già yếu, bệnh tật, biết liên kết các khổ nhọc của mình vào cuộc khổ nạn của Chúa, để được cứu chuộc và được vinh quang.
 4. Chúa phán: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để nhờ Ngài mà thế gian được cứu rỗi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hiểu được giá trị của thánh giá, của hy sinh, để cùng đem ơn cứu chuộc của Chúa đến cho mọi người.

CHÚA NHẬT 17/09/2017
TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Vì Thiên Chúa không ngừng tha thứ cho những kẻ thật lòng ăn năn, nên Chúa Giêsu dạy chúng ta phải hết lòng tha thứ cho nhau. Chúng ta là môn đệ Chúa Kitô, là con Thiên Chúa, chúng ta phải thực hành lời Chúa dạy, phải luôn tha thứ cho nhau. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân từ vô cùng, Chúa hằng rộng lượng tha thứ cho chúng con, dù chúng con đã phạm nhiều tội lỗi nặng nề. Xin cho chúng con biết thực hành lời dạy của Con Chúa, là hết lòng tha thứ cho nhau, để xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Thánh Phêrô nói: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần?”. Chúng ta cầu nguyện cho các cha giải tội trong Hội Thánh, thật sự trở nên là những thừa tác viên của lòng thương xót Chúa, khiêm tốn và nhân từ đối với các hối nhân.
 2. Thánh Phêrô nói: “Thưa Thầy, con phải tha thứ cho họ mấy lần, có phải đến bảy lần không?”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi, nhận thấy lòng thương xót vô cùng của Chúa, và mau mau quay trở về với Chúa, để được ơn tha thứ.
 3. Chúa phán: “Con phải tha thứ cho họ đến bảy mươi lần bảy”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu sống yêu thương nhau, hòa thuận với nhau, nhường nhịn và tôn trọng nhau, luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau và giúp nhau sống đạo đức thánh thiện.
 4. Chúa phán: “Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa, khi ăn năn sám hối tội lỗi mình và khi hết lòng tha thứ cho nhau.

CHÚA NHẬT 24/09/2017
TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta là Chúa Tình Thương, Chúa muốn mời mọi người vào Hội Thánh để tận hưởng tình thương của Chúa, và tận hưởng sự sống vĩnh cửu của Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì chúng ta đang ở trong Hội Thánh. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng rộng lượng từ bi, giàu tình thương và thành tín: Chúa luôn đối xử cách quảng đại và khoan dung với hết mọi loài. Xin cho chúng con đáp lời Chúa gọi: sống trong Hội Thánh, tích cực hoạt động truyền giáo và xây dựng Hội Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, ra thuê người làm vườn nho mình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết cách mời gọi nhiều người vào Hội Thánh, sống đạo và làm việc lành việc đạo mà xây dựng Hội Thánh.
 2. Chúa phán: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho Ta, Ta sẽ trả công xứng đáng”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ra sức hiến thân góp phần vào công cuộc truyền giáo, bằng đời sống tốt đời đẹp đạo, hầu làm cho nhiều người đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa.
 3. “Hãy gọi những người làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người làm sau, đến người làm trước”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu chu toàn các bổn phận đạo đức, góp sức hoạt động tông đồ và xây dựng Hội Thánh, để xứng đáng được hưởng phần phước Nước Trời.
 4. Chúa phán: “Nầy bạn, tôi không có xử bất công với bạn đâu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta luôn cảm nhận được lòng yêu thương của Chúa, để không ngừng cảm tạ Chúa, và luôn làm chứng cho lòng yêu thương của Chúa.