Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 02.10.2020 | Các Thiên Thần Hộ Thủ

Bài Tin Mừng hôm nay

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Tin Mừng   Mt 18,1-5.10
Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara: “Amen, je vous le dis: Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.” (Mt 18,1-5.10)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” Đó là lời Chúa.

Thiên Thần Hộ Thủ

Bài liên quan

Back to top button