Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 08.02.2022 | Th. Jôsêphina Bakhita, Th. Giêrônimô Êmilianô

https://www.vaticannews.va/content/dam/vaticannews/images-multimedia/chiesa/bakhitaAEM.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg
Thánh Jôsêphina Bakhita
https://scontent.fvca1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/148275773_1076487226197208_2222671192520098071_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-5&_nc_sid=110474&_nc_ohc=7-9KjoF7xHwAX9YqorT&_nc_ht=scontent.fvca1-3.fna&oh=00_AT_vI4lHupeSU0DT4_LRORREh32cocg9fHDouEYfVWz7OA&oe=6226A5E1
Thánh Giêrônimô Êmilianô

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây  

Bài đọc: 1 V 8, 22-23. 27-30
Ngài đã phán: Danh Ta sẽ ở đây. Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài.

Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây. “Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Khi ấy, vua Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, giơ hai tay lên trời và thưa: “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây! Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con! Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán ‘Danh Ta sẽ ở đấy’ ; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây. “Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe; xin lắng nghe và tha thứ. Ðó là lời Chúa. 

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây 

Tin Mừng: Mc 7,1-13
Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! Còn các ông, các ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” rồi, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa”, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!” Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/5hQ0cCp9EPWcPJkl1ljSaY/ba8ea3d7de00c04682659df52f270e5c/FR-Evangile-Illustre_____-2015-02-10v1.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. (Mc 7, 1-13)

 

 

Bài liên quan

Back to top button